விண்ணிற்கு புறப்பட்ட சந்திராயன் 2 விண்கலம் உருவான விதம் - புகைப்படங்கள்!

தொழில்நுட்பம்
Updated Jul 22, 2019 | 20:04 IST | Twitter
taboola
விண்ணிற்கு புறப்பட்ட சந்திராயன் 2 விண்கலம் உருவான விதம் - புகைப்படங்கள்! Description: நிலவின் தென் துருவ பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்ய சந்திராயன் 2 விண்கலம் இன்று பிற்பகல் 2.43 மணிக்கு விண்ணிற்கு வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டது. அது உருவான விதம் குறித்த புகைப்படத் தொகுப்பு